Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir labas korporatīvās pārvaldības elements, kas veicina SIA Reitan Convenience Latvia ilgtspēju, tās darbības caurskatāmību un uzticamību, tādēļ mēs atbalstam un veicinām godprātīgu trauksmes celšanu par iespējamiem pārkāpumiem mūsu darbībā, veicinot uzticību uzņēmumam un zīmoliem.

Ikviens darbinieks, sadarbības partneri un citi, kas ir daļa no Reitan Convenience Latvia uzņēmējdarbības, var celt trauksmi par konstatētu iespējamu noziedzīgu darījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu un brīdināt par pārkāpumiem, kas skar cilvēkus, uzņēmumu, sabiedrību vai vidi.

Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Personāla departamenta vadītāja Ineta Vēze (ineta.veze@reitanconvenience.lv).

Reitan Convenience Latvia nodrošina trauksmes cēlāja un tā identitātes aizsardzību, Trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību. Ja trauksmes cēlējs ir iesniedzis anonīmu ziņojumu, tad šai personai nebūs iespējas saņemt Trauksmes celšanas likumā noteiktās aizsardzības garantijas. Tomēr arī anonīmu iesniegumu izskatīšana veicina iespējamo pārkāpumu novēršanu, ja iesniegumā ir pietiekami daudz informācijas, lai izskatītu konkrēto gadījumu.

Lai celtu trauksmi un ziņotu par pārkāpumu, ir jāsagatavo ziņojums – jāaizpilda trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa. Ziņojuma sagatavošanai var izmantot arī ziņojuma veidlapu, kas pieejama www.celtrauksmi.lv .

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

Ir pieejama iekšējās trauksmes celšanas sistēma:

  • nosūtot uz e – pasta adresi: trauksme@reitanconvenience.lv (ieteicamākais);
  • nosūtot pa pastu: Satekles iela 2b – 505, Rīga, LV-1045, adresējot vēstuli SIA “Reitan Convenience Latvia” un uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums Reitan Convenience Latvia”;
  • iesniedzot Atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi „Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • ziņojot mutvārdos Atbildīgajai personai.

Konstatējot pārkāpumu, trauksmes cēlējs var celt trauksmi, izvēloties vienu no ārējiem trauksmes celšanas mehānismiem:

  • valsts pārvaldē, no kompetento institūciju saraksta izvēloties visatbilstošāko, papildus informācija par kompetentajām institūcijām pieejama interneta vietnē https://www.trauksmescelejs.lv/kur-celt-trauksmi;
  • trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, papildu informācija par trauksmes celšanu pieejama interneta vietnē trauksmescelejs.lv;
  • biedrībās un nodibinājumos, ieskaitot arodbiedrības.