Informācija pēdējo reizi atjaunota 2022. gada 17. jūnijs

Narvesen mājaslapas privātuma politika 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Reitan Convenience Latvia”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija Narvesen (turpmāk arī “Narvesen”, vai “mēs”), kā personas datu apstrādes pārzinis, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt Jūsu personu datu privātumu.
Narvesen veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti.
Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, lietojam un aizsargājam Jūsu personas datus. Šī politika neietver informāciju par sīkdatņu izmantošanu Narvesen mājaslapā (www.narvesen.lv). Sīkdatņu izmantošanas politiku Narvesen interneta resursos, tajā skaitā Narvesen mājaslapā (www.narvesen.lv), Jūs varat apskatīt ŠEIT.
Mums ir svarīgi informēt Jūs par Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot iespēju Jums paredzēt personas datu nodošanas Narvesen sekas.

KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE
Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjekts), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz pseidonimizētiem datiem, tādiem kā unikāls identifikācijas numurs) identificēt.
Tas nozīmē, ka personas dati var būt elektroniskā pasta / dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida informācija. Tie var būt arī unikāli skaitliski identifikatori, piemēram, jūsu datora IP adrese vai jūsu mobilās ierīces MAC adrese, kā arī sīkdatnes.
Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

UZ KO ATTIECAS ŠĪ POLITIKA
Šī privātuma politika attiecas tikai uz šādu Narvesen veikto personas datu apstrādi interneta vietnes www.narvesen.lv (turpmāk – “Narvesen mājaslapa”) ievaros:
1) Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izpildot pieprasījumu Narvesen jaunumu saņemšanai;
2) Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izskatot darba meklētāju pieteikumus Narvesen vakancēm, kas iesniegti Narvesen mājaslapā (https://narvesen.lv/darbs) vai nosūtīti uz Narvesen elektroniskā pasta adresi darbs@narvesen.lv.

NARVESEN VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES APJOMS, NOLŪKS, PAMATOJUMS UN ILGUMS
PIEPRASĪJUMS NARVESEN JAUNUMU SAŅEMŠANAI
Šī personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku pēc personas pieprasījuma informēt personu uz tās norādīto e-pastu par Narvesen tirdzniecības vietu piedāvātajiem pakalpojumiem, precēm, iespējām piedalīties Narvesen organizētajās vai ar Narvesen saistītajās akcijās, loterijās un pasākumos.
Lai izpildītu Jūsu pieprasījumu Narvesen jaunumu saņemšanai, mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese. Jūsu e-pasta adresi Narvesen iegūst, kad Jūs attiecīgajā Narvesen mājaslapas laukā ievadiet sava e-pasta adresi un nospiediet saiti ar nosaukumu “PIERAKSTĪTIES”.
Brīdī, kad Jūs nospiežat saiti ar nosaukumu “PIERAKSTĪTIES”, Jūs sniedzat Narvesen piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izpildīt Jūsu pieprasījumu Narvesen jaunumu saņemšanai.
Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Narvesen Jūsu norādīto e-pasta adresi, lai mēs izpildītu Jūsu pieprasījumu saņemt Narvesen jaunumus.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei:
— nosūtot pieprasījumu par piekrišanas atsaukšanu uz e-pasta adresi info@narvesen.lv; vai
— sekojot katrā Jums nosūtītajā Narvesen jaunumu e-pastā norādītajām piekrišanas atsaukšanas instrukcijām.
Sniedzot piekrišanu datu apstrādei, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Narvesen. Ja tiek konstatēts, ka Narvesen ir saņēmis citu personu personas datus, tie tiks dzēsti.
Pēc piekrišanas atsaukuma saņemšanas un apstrādes, līdz 10 darba dienu laikā, mēs pārtrauksim sūtīt Narvesen jaunumus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.
Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties saņemt Narvesen jaunumus un kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu šai personas datu apstrādei.

PIETEIKUMS UZ NARVESEN VAKANCĒM
Mēs novērtējam Jūsu interesi par darba iespējām Narvesen, un esam priecīgi saņemt Jūsu tiešsaistes pieteikumus gan uz aktuālajām vakancēm, gan vēlākiem kandidātu atlases procesiem.
Lai izskatītu Jūsu pieteikumu Narvesen aktuālajām vakancēm, gan vēlākiem kandidātu atlases procesiem Jūs mums nododat šādus savus personas datus:
— uzvārds;
— vārds;
— telefona numurs;
— e-pasta adrese;
— pieteikuma dokumentos ietvertā informācija (pieteikuma dokumenti ir: pieteikuma vēstule, CV, atsauksmes, sertifikāti un citi).
Šos personas datus Narvesen iegūst, kad Jūs nosūtiet pieteikumu Narvesen vakancēm, izmantojot kādu no šādām pieteikuma nosūtīšanas iespējām:
— izmantojot pieteikuma formu Narvesen mājaslapā saitē – https://narvesen.lv/darbs;
— pieteikumu nosūtot uz Narvesen elektroniskā pasta adresi darbs@narvesen.lv.
Aicinām Jūs nesniegt Narvesen personas datus, kas nav nepieciešami Jūsu pieteikuma Narvesen vakancēm izvērtēšanai, piemēram Jūsu:
— fotogrāfiju;
— vecumu;
— nacionālo vai etnisko izcelsmi;
— veselības stāvokli;
— ģimenes stāvokli;
— piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas;
— reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas.
Narvesen ir tiesības dzēst tam nosūtītos Jūsu personas datus, kas nav nepieciešami Jūsu pieteikuma Narvesen vakancēm izvērtēšanai.
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, saņemot un izskatot Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītām vakancēm, ir Jūsu piekrišana.
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, Narvesen saglabājot un izmantojot Jūsu pieteikumu vēlākiem kandidātu atlases procesiem, ir Narvesen leģitīmās intereses īstenot efektīvu kandidātu atlases procesu.
Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Narvesen, Ja tiek konstatēts, ka Narvesen ir saņēmis citu personu personas datus, tie tiks dzēsti.
Brīdī, kad Jūs nosūtat Narvesen savus personas datus, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem pieteikuma nosūtīšanas veidiem, Jūs sniedzat Narvesen piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izskatīt Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītajām vakancēm.
Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Narvesen Jūsu norādītos personas datus, lai mēs izskatītu Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītajām vakancēm.
Gadījumā, ja konkrētā, Jūsu norādītā vakance ir jau aizņemta vai arī mēs uzskatām, ka jūs esat vai varētu būt vairāk piemērots citam amatam mūsu uzņēmumā, Narvesen saglabās un izmantos Jūsu pieteikumu vēlākiem kandidātu atlases procesiem, pamatojoties uz Narvesen leģitīmajām interesēm īstenot efektīvu kandidātu atlases procesu.
Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai var tikt īstenota profilēšana, bet netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu pieteikumu aktuālajām vakancēm un iebilst Jūsu personas datu izmantošanai vēlākiem kandidātu atlases procesiem. Lai atsauktu savu piekrišanu dalībai kandidātu atlases procesā vai iebilstu pret Jūsu personas datu izmantošanai vēlākiem kandidātu atlases procesiem, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz e-pasta adresi: darbs@narvesen.lv.
Pēc Jūsu pieprasījumu saņemšanas un apstrādes, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi un dzēsīsim iesūtītos personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties piedalīties Narvesen kandidātu atlases procesā un kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu personas datu apstrādei vai iebildis pret to, taču tie netiek glabāti ilgāk par vienu gadu kopš to saņemšanas dienas.

KĀ NARVESEN AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS
Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam Narvesen personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no to darba veikšanas vai ir saistīti ar to. Tiek veiktas Narvesen darbinieku apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pants, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi:
— Iegūt papildu informāciju par Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt Narvesen rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
— Lūgt labot Jūsu personas datus (ja konstatējat, ka Narvesen rīcībā esošā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Narvesen tos labot);
— Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei);
— Lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;
— Lūgt ierobežot personas datu apstrādi (Narvesen rīcībā esošo Jūsu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);
— Lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju mašīnlasāmā formātā);
— Iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar Narvesen leģitīmajām interesēm.
Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, Narvesen ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pātraukšanu, ja Narvesen norāda uz uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie Narvesen ar pieprasījumu nosūtot to uz e-pasta adresi: info@narvesen.lv vai nosūtot vēstuli uz Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Reitan Convenience Latvia”.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI
Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti Narvesen pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, personāla atlases speciālistiem, tiešā mārketinga sūtījumu nodrošinātājiem.
Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs un Narvesen kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. Narvesen izmanto pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes un drošības standartiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS
Šajā politikā minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Reitan Convenience Latvia”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija.
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai par Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, papildus informāciju Jūs varat saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@narvesen.lv vai nosūtot pieprasījumu uz Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Reitan Convenience Latvia”.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU
Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts Inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Narvesen, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).