Kalendāru loterija

Kalendāru loterija

No 2017. gada 13. novembra līdz 2018. gada 14. janvārim, iegādājies jebkuru kalendāru 2018. gadam, jebkurā SIA „Narvesen Baltija” Narvesen tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, izņemot VAS “Starptautiskā lidosta Rīga” un “Arēna Rīga” Narvesen tirdzniecības vietās, un pēc pirkuma aizpildi Loterijas anketu.

Anketā norādi: vārdu, uzvārdu, vecumu, pilsētu, tālruņa numuru, e-pasta adresi.

Aizpildīto anketu kopā ar pirkuma čeku vai tā kopiju nodod SIA ”Narvesen Baltija” Narvesen tirdzniecības vietas pārdevējam.

Izloze notiks 2018. gada 22. janvārī.

Iespēja laimēt kādu no 18 Latvijas Mediji dāvanu kartēm 40 EUR vērtībā.

Ja būsi laimējis, ar tevi sazināsies personīgi uz norādīto telefona numuru vai e-pastu.

Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.narvesen.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

 

Loterijas atļaujas Nr. 4741

Loterijas periods: 13.11.2017. – 14.01.2018.

Ar pilniem noteikumiem iepazīsties šeit:


 

Preču loterijas „Kalendāru loterija” noteikumi

 

1. Loterijas preču pārdevēji ir SIA „Narvesen Baltija”, reģistrācijas nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 5, Rīga, LV-1003, Latvija - turpmāk Pārdevēji.

2. „Kalendāru loterija” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā loterija), kas notiek no 2017. gada 13. novembra līdz 2018. gada 22. janvārim, un kuru organizē SIA „Visas Loterijas”, reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV 2128, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotāji.

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 13. novembris. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 22. janvāris. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2017. gada 13. novembra plkst. 00.00 līdz 2018. gada 14. janvārim plkst. 23.59.

5. Loterijas norises teritorija – jebkura SIA „Narvesen Baltija” Narvesen tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces, izņemot VAS “Starptautiskā lidosta Rīga” un “Arēna Rīga” Narvesen tirdzniecības vietas.

6. Loterijas prece – jebkurš kalendārs 2018. gadam.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiek ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

10. Loterijā nevar piedalīties SIA „Narvesen Baltija”, SIA “Altrium” un SIA „Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji, turpmāk - balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.

11. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2017. gada 13. novembra līdz 2018. gada 14. janvārim, jāiegādājas Loterijas prece, saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, jebkurā SIA „Narvesen Baltija” Narvesen tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, izņemot VAS “Starptautiskā lidosta Rīga” un “Arēna Rīga” Narvesen tirdzniecības vietās, un pēc pirkuma jāaizpilda Loterijas anketa. Aizpildītā Loterijas anketa kopā ar pirkuma čeku, kas kalpos par Loterijas preču iegādes apliecinājumu, jāatdod SIA ”Narvesen Baltija” Narvesen tirdzniecības vietas pārdevējam.

Anketā jānorāda vārds, uzvārds, vecums, pilsēta, dalībnieka tālruņa numurs e-pasta adrese un piekrišana saņemt mārketinga informāciju. E-pasts nav obligāti aizpildāmais lauks, bez tā norādīšanas dalībnieks var veiksmīgi reģistrēties loterijā.

11.1. Loterijas dalībnieks, piedaloties Loterijā, uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot informāciju.

12. Viens Loterijas dalībnieks var aizpildīt vairākas Loterijas anketas, tikai izdarot atkārtotu Loterijas preču pirkumu.

14. Viena Loterijas anketa var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku var apmainīt pret Loterijas anketu tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

15. Balvu fonds, turpmāk - balvas:

Balva

Skaits

Vienas balvas vērtība, EUR

Kopējā vērtība, EUR

Latvijas Mediji dāvanu karte 40.00 EUR vērtībā

18

40.00

720.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

720.00

16. Tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās Loterijas anketas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu.

Izloze notiks 2018. gada 22. janvārī, kurā piedalās Loterijas anketas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu no 2017. gada 13. novembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 14. janvārim plkst. 23:59, izlozējot 18 (astoņpadsmit) Latvijas Mediji dāvanu kartes.

16.1. Izlozē tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves balvu ieguvēji gadījumam, ja primārie izlozētie balvu ieguvēji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu dalība nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves balvu ieguvēji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves balvu ieguvēji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

16.2. Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA „Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā, plkst. 11:00.

17. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka tas varētu būt 5000 (pieci tūkstoši), tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 18 (astoņpadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).

18. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

19. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai mājas lapā www.narvesen.lv, kā arī balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

20. Iesniedzot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

20.1. Loterijas dalībnieku dati tiek izmantoti vienreiz, tikai šīs Loterijas sakarā.

21. Izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti mājas lapā www.narvesen.lv līdz 2018. gada 22. janvāra plkst. 23.59.

22. Balvas tiks uzglabātas pie Loterijas rīkotājiem SIA „Visas Loterijas” - Rīgā, Antonijas ielā 22-3, un tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi.

23. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS, ar balvu ieguvējiem uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.

23.1. Balvu ieguvējiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA „Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 10.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 5. februārim.

24. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējiem Loterijas rīkotājiem  vai norīkotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID vai auto vadītāja apliecība).

25. Ja balvu ieguvēji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto dalību, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

26. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.

27. Balvu ieguvēji balvas varēs saņemt līdz 2018. gada 5. februārim. Pēc 2018. gada 5. februāra balvas vairs netiek izsniegtas.

27.1. Ja balvu ieguvēji līdz 2018. gada 5. februārim nav pieteikušies balvu saņemšanai vai nav ieradušies pēc laimētajām balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēju statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Pārdevēja īpašumā.

28. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas rīkotāji, paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

29. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējiem iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimētās balvas.

30. Laimēto balvu apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

31. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

32. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Pārdevēja īpašumā un Pārdevējs var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

33. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.

34. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozēm, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

35. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

36. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem - SIA „Visas Loterijas” (Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010, Latvija) līdz 2018. gada 6. februārim ar norādi Loterija „Kalendāru loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

36.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 6. februāra, neizraisa juridiskas sekas.

36.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

37. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

38. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 13. novembra līdz 2018. gada 14. janvārim, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.

39. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.narvesen.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Saņem Narvesen jaunumus savā e-pastā