Saulains noskaņojums ar Rasēnu!

25. Maijs, 2018
Saulains noskaņojums ar Rasēnu!

Preču loterijas “Saulains noskaņojums ar Rasēnu!” noteikumi

 1. Loterijas preču izplatītājs ir AS “Rīgas Piena kombināts”, reģ. nr. 40003017441, juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV 1004, Latvija, turpmāk - Rīgas piena kombināts.
 2. „Saulains noskaņojums ar Rasēnu!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas”, reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2112, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotāji. 
 3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 4. Loterijas norises teritorija -  Narvesen Baltija tirdzniecības vietas. Ar precīzu tirdzniecības vietu sarakstu iespējams iepazīties Pielikumā Nr.2
 5. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 27.maija. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 21.jūlijs vai tik ilgi, kamēr pieejamas loterijas balvas.
 6. Loterijas prece  - skatīt Pielikumu Nr. 1.
 7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
 8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde ārpus loterijas norises perioda nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 9. Loterijā nevar piedalīties AS “Rīgas Piena kombināts”, SIA “Visas Loterijas” un SIA“ Narvesen Baltija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 27. maija līdz 2018. gada 21.  jūlijam vienā pirkuma reizē jāiegādājas jebkuri 3 (trīs) no loterijas produktiem.
 11. Par katriem vienā pirkumā iegādātiem 3 (trīs) loterijas produktiem, pārdevējs izsniedz loterijas balvu.
 12. Izdarot atkārtotu pirkumu,  dalībnieks var saņemt balvu atkārtoti.
 13. Balvu skaits ir ierobežots un tiks izsniegts tikai pirmajiem 2500 dalībniekiem, kas izpildīs nosacījumus.
 14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Saules brilles

2500

1.0648

2662.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

2662.00

 

 1. Loterijas rīkotāji nevar paredzēt, cik aktīvi un cik ilgā laikā no loterijas sākuma datuma tiks izsniegtas visas balvas. Jo ātrāk pēc loterijas sākuma dalībnieks pieteiksies balvas saņemšanai, jo agrāk dalībnieks varēs pretendēt uz balvas saņemšanu. Ja balvas beigsies ātrāk, par to Loterijas rīkotāji paziņos mājas lapā www.loterijas.lv.
 2. Iespēja iegūt laimestu, prognozējot – 2500 pret 7500.
 3. Laimētās balvas būs iespējams saņemt SIA “Narvesen Baltija” tirdzniecības vietās, kur norisinās loterija, skatīt Pielikumu nr.2.
 4. Ja balvas līdz 2018. gada 21. jūlijam nav izdalītas, balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā un Loterijas rīkotāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.
 5. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.
 7. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 8. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
 9. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 10. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Ražotāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
 11. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas” (Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu info@loterijas.lv līdz 2018. gada 25. jūlijam ar norādi Loterija “Saulains noskaņojums ar Rasēnu!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 12. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 13. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 14. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Produkti, kas piedalās loterijā:

Piena produkti

4750025891195 Piens Rasēns Banānu 1.5% 200ml

4750025891201 Piens Rasēns Karameļu 1.5% 200ml

4750025894899 Piens Rasēns Melleņu 1.5% 200ml

4750025891218 Piens Rasēns Šokolādes 1.5% 200ml

4750025891188 Piens Rasēns Zemeņu 1.5% 200ml

4750025896442 Rasēns jog apelsīna-mango 100g

4750025895841 Rasēns jog melleņu 100g

4750025895865 Rasēns jog zemeņu/ banānu 100g

4750025896411 Rasēns piena dzēr., aveņu 220g

4750025896435 Rasēns piena dzēr.,multiaugļu 220g

4750025896428 Rasēns piena dzēr.,zemeņu/banānu 220g

Saldējums

4750025896800 RASĒNS arbūza/ melones 50 ml saldējums

4750025896824 RASĒNS Bubble Gum 50ml saldējums

Saņem Narvesen jaunumus savā e-pastā